De Viaan is een openbare school voor praktijkonderwijs en valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON).

De school heeft een regionale functie. De meeste leerlingen zijn afkomstig van (speciale) basisscholen in Alkmaar en omgeving (van De Rijp tot Schoorl en van Langedijk tot Egmond).

De school is sinds juli 2011 gevestigd aan de Havinghastraat 11, in een geheel gerenoveerd en modern ingericht gebouw.

Op de teldatum 1 oktober 2018 waren 223 leerlingen bij onze school ingeschreven. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 klassen. Aan de school zijn ca 46 medewerkers verbonden.


Waar de school voor staat

Het onderwijs op De Viaan sluit aan bij de ervaring en het niveau van de moeilijk lerende leerling.

De kracht van het praktijkonderwijs op De Viaan ligt in het aanbieden van ervarings- en handelingsgericht onderwijs aan leerlingen met een IQ tussen de 55 en de 80, met een gemiddelde leerachterstand van drie jaar.


Doelstelling

De Viaan heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een deelname aan het maatschappelijk proces.

Dit houdt in dat het aangeboden scholing– en stagetraject moet leiden tot

(zelfstandig of begeleid) wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, een plaats op de arbeidsmarkt en waar mogelijk doorstroming naar een ROC.
Het streven is dat alle leerlingen met een PrO-diploma van school gaan.


Onderwijsvisie

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school en geaccepteerd en gerespecteerd worden. Zij maken deel uit van een kleine, vaste groep leerlingen en docenten. In deze veilige setting wordt de leerling uitgedaagd om op verkenning te gaan, vaardigheden (competenties)te vergroten, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces en loopbaan.

Sociale vorming neemt een belangrijke plaats in. Er wordt veel aandacht besteed aan hoe leerlingen met zichzelf en anderen omgaan.

Elke leerling heeft een Ontwikkelings Perspectief Plan (O.P.P.) en een Individueel Ontwikkel Plan (I.O.P.) die tijdens de coachingsgesprekken met leerling en ouders worden besproken.

De Viaan is een “netwerkschool”, d.w.z dat zij midden in de maatschappij staat en gebruik maakt van de mogelijkheden die het regionale bedrijfsleven en instanties bieden.

Maar ook het niveau en de mogelijkheden van de leerling bepalen mede het onderwijsaanbod.

De leerroute wordt gedeeltelijk met klasgenoten, gedeeltelijk individueel doorlopen. Binnen de school wordt gestreefd naar levensechte lessituaties, waarbij de theorie de praktijk ondersteunt. In de bovenbouw vindt het onderwijs voor een groot deel buiten de school plaats d.m.v. stages en werkervaringsplekken.

De bewijzen van wat de leerling heeft geleerd, worden vastgelegd in een portfolio.

De Viaan hecht veel waarde aan kwaliteitsbewaking en doet hiervoor regelmatig onderzoek. Zowel medewerkers, leerlingen en ouders, maar ook externe partners, zoals stagebedrijven worden hierbij betrokken (zie: SchoolVensters voor verantwoording).

De uitkomsten worden verwerkt in beleids- en activiteitenplannen.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl