Om voor het praktijkonderwijs op De Viaan in aanmerking te komen, heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) van de Commissie van Toewijzing (CvT) van het Samenwerkingsverband VO-VSO Noord-Kennemerland nodig. De Viaan vraagt de Toelatingsverklaring aan.

De criteria op grond waarvan een TLV wordt toegekend zijn landelijk bepaald, nl.:

  • de leerling heeft een IQ tussen 55 en 75/80
    EN
  • de leerling heeft een leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Tenminste één van deze twee domeinen is inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen en deze leerachterstand is gelijk aan, of groter dan 0,5.

De toelaatbaarheidscriteria geven de CvT een beperkte beleidsruimte om binnen de grenzen, die in de regelgeving nadrukkelijk bepaald zijn, eigen verantwoordelijkheid te nemen. Beleidsruimte geldt wanneer er sprake is van:

  • overlap PrO-VMBO (IQ 75-80). De motivering van de keuze die de aanmelder maakt is in dit geval van doorslaggevende betekenis.
  • onderling strijdige criteria (bijvoorbeeld IQ op PrO-niveau plus leerachterstanden op VMBO niveau, of andersom.)
  • sociaal-emotionele problematiek

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl