• wanneer de verwijzende school het advies praktijkonderwijs heeft afgegeven, neemt u contact op met mw. Lammers, voorzitter van de Commissie voor Toelating. Zij zal u een aantal vragen stellen over uw kind en het advies.
 • mw. Lammers neemt, na uw toestemming, contact op met de afleverende school. De afleverende school licht het advies toe.
 • op advies van de afleverende school meldt u uw kind aan, door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier. U ondertekent het aanmeldingsformulier én de formulieren Toestemming en Visie. U verstuurt het formulier met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar De Viaan.
 • er wordt informatie opgevraagd bij de afleverende school.
 • indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan door de Commissie van Onderzoek en Begeleiding.
 • u krijgt een brief van de maatschappelijk werkster. Zij maakt met u een afspraak voor een intakegesprek.
 • de resultaten van het onderzoek worden besproken in de commissievergadering. De bevindingen worden samengevat en vastgelegd.
 • samen met ouders / verzorgers wordt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs besproken. Ouders / verzorgers worden uitgenodigd de aanvraag voor een TLV te ondertekenen.
 • de TLV wordt aangevraagd bij het Samenwerkingsverband VO/VSO Noord Kennemerland (SWV).
 • het SWV beslist of een TLV voor uw kind kan worden afgegeven. Van deze beslissing wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • indien het SWV een TLV afgeeft, dan wordt uw kind geplaatst.
 • indien uw kind niet toegelaten kan worden krijgt u een alternatief advies.
 • binnen zes weken na de start van het schooljaar wordt het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld in overleg met ouders / verzorgers en de leerling.
 • In de loop van het eerste schooljaar vindt er een medisch onderzoek plaats op school.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl