Naast de gewone lessen wordt er op De Viaan ook extra ondersteuning geboden. De organisatie van onze leerlingenzorg en de uitvoering van het passend onderwijs kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel>>.

Hieronder een beschrijving van de diverse vormen van ondersteuning.

Extra sociale vaardigheidstraining:

Leerlingen die op de stage problemen hebben met communicatieve vaardigheden, kunnen op verzoek van de mentor extra sociale vaardigheidstraining krijgen. Ook leerlingen die vaak gepest worden, of moeite hebben met het maken van contact, kunnen voor deze training in aanmerking komen. Het verzoek kan via ouders, de mentor of maatschappelijk werkster bij de zorgcoördinator komen.

Weerbaarheidstraining:

Rots- en watertraining en Krachtige meidentraining, gegeven door docenten aan die leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

Aanmelding loopt via het zorgteam.

Leerlingbegeleiding:

Extra kortdurende ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de mentor kan bieden, krijgen ondersteuning van de leerlingbegeleider.
Aanmelding loopt via het zorgteam.

Trajectondersteuning:
Langer durende ondersteuning op het gebied van gedrag, school-/werktaken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle leerlingen met een (psychiatrische) stoornis, bijv. AD(H)D, ODD, autisme, hechtingsstoornis enz. komen hier in ieder geval voor in aanmerking.
Aanmelding loopt via het zorgteam.

Switch:
Een ruimte waar de leerling naartoe kan gaan als hij of zij licht ongewenst gedrag vertoont: niet meedoen, niet aardig zijn, boos zijn, ruzie maken, of als er iets niet lukt. Dit ter voorkoming van escalatie en om even rustig met de switch-docent te overleggen hoe handig verder te gaan.
Na ongeveeer tien minuten gaat de leerling weer terug naar de les.
Zowel leerling als docent mogen besluiten tot deze maatregel.

Taal- en leesbegeleiding:

Leerlingen die problemen ondervinden op het gebied van taal (o.a. woordenschat, lezen, spelling) en spraak kunnen worden begeleid. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door de logopedisten.
Aanmelding loopt via de toelatingscommissie of via het zorgteam.

Mocht u als ouder vinden dat uw zoon of dochter in aanmerking zou moeten komen voor één van de hierboven genoemde extra ondersteuningsvormen, dan kunt u dit overleggen met de mentor van uw kind.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken, die De Viaan hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Het middel wordt voornamelijk ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak, met name bij vragen rondom de leerlingenzorg en bij vragen met betrekking tot onderwijsvernieuwing.

De gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er), die video-opnames maakt van lessituaties, is gehouden aan een beroepscode, waarin de privacy van leerlingen en docenten is geregeld.

Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen, worden ouders / verzorgers in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl